meny mobile

Integritetspolicy

Cullberg är en del av Riksteatern , org. nr 802006-1365, (”Cullberg/Riksteatern”, ”vi”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR). Denna policy gäller från den 25 maj 2018 när Dataskyddsförordningen träder ikraft.Förordningen stärker dina rättigheter när det gäller personlig integritet. Det är viktigt att du känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter.

Utsedd personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är enligt Dataskyddsförordningen den som främst ansvarar över personuppgiftsbehandlingen, i vårt fall
Cullberg/Riksteatern, org.nr 802006-1365 med adress 145 83 Norsborg.

Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär att bland annat följande är personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, fotografi etc.

Cullberg/Riksteatern behandlar onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via dator, surfplatta eller mobil. Uppgifterna anonymiseras via Google Analytics och vi analyserar bara informationen aggregerad på olika kategorier.

Avtal och andra åtaganden

Cullberg/Riksteaterns ändamål med att behandla dina personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och åtaganden med anledning av våra uppdrag. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal.

Personuppgifter

De personuppgifter som Cullberg/Riksteatern behandlar vid tecknande av avtal är: namn, personnr (om det är relevant för avtalet), adress, mailadress, telefonnr, foto (om det är relevant) samt eventuellt ytterligare uppgifter i enligt med vad som anges i tillämpliga avtal eller vad som kan anses vara normalt för branschen.

Uppgifterna hämtas främst direkt från dig i samband. Därutöver kan vi inhämta personuppgifter i form av omdömen om kompetens och arbetsförmåga ifrån andra vid eventuell referenstagning. Vi kan också beroende på typ av avtal komma att inhämta publika uppgifter från myndigheter, banker och kreditupplysningsföretag

Lagringstid

Cullberg/Riksteatern behåller dina personuppgifter maximalt den längd som behövs för det ändamålet de samlades in för eller om de behövs för att uppfylla annat ändamål som inte strider mot det ändamålet som de först samlades in för. Tiden varierar beroende på åtagandet och ev. rättsliga krav som omgärdar åtagandet. I normalfallet raderas informationen två år efter det att avtalet upphört.

Om resultatet av avtalet var deltagande i en produktion kommer personuppgifterna avseende produktionen, efter avtalstidens utgång, att behandlas enligt berättigat intresse där Riksteaterns berättigade intresse är att tillhandahålla och presentera kulturupplevelser under längre tid. Dessutom lyder Cullberg/Riksteatern under arkivlagen vilket medför att viss information måste bevaras.

Sök tjänst/uppdrag eller roll på Cullberg

När du söker tjänster/roller använder Cullberg/Riksteatern dina personuppgifter endast för det ändamål som du lämnat dem för. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal samt förberedelser att ingå avtal.

Personuppgifter

De uppgifter du själv ger oss, inkluderat ditt CV, ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner så som betyg och intyg. Dessutom kommer vi att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuell audition eller personlighetstester.

Personuppgifterna kan komma att delas med personer som arbetar på företag – som Cullberg/Riksteatern samarbetar med – inom rekryteringsområdet, teater- och dansområdet, inom säkerhet och till leverantörer som tillhandahåller våra system. Dessa aktörer kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad bedömning eller bakgrundskontroll. Cullberg/Riksteatern lämnar bara ut information till de leverantörer som följer våra behandlingsregler.

Lagringstid

Cullberg/Riksteatern sparar ansökningar i högst 2 år efter det att rekryteringsperioden är över. Under 12 månader av den perioden är den lagliga grunden avtal, kopplat till gällande diskrimineringslagstiftning. För perioden efter 12 månader och upp till 2 år.

Du kan, oavsett om det är en spontanansökan eller ansökan om tjänst/roll, när som helst be att få dina uppgifter raderade.

Anställd/uppdrag på Cullberg

Ändamålet med behandlingen är att fullgöra Cullberg/Riksteaterns åtaganden gentemot dig samt för att fullgöra de åtaganden som föreligger gentemot myndigheter och andra intressenter.
Den lagliga grunden är för anställning eller anställningsliknande förhållanden, är i huvudsak, avtal samt för uppfyllande av Cullberg/Riksteaterns skyldigheter enligt lag.

Personuppgifter

De uppgifter du själv delar med oss så som namn, personnr, adress, telefonnummer i anställningsavtal, ditt CV, ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss innan och under din anställning. Vi kommer även att hantera anteckningar från medarbetar- och lönesamtal, resultat från eventuella personlighetstester, genomförda utbildningar och kompetensinventeringar samt information om närmast anhörig(a).

Lagringstid

Lagringstiden för anställningsavtal och kontrolluppgifter avseende lön och pension sparas under den tiden som krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

Information om hälsotillstånd, kompetensprofiler, genomförda utvecklingssamtal etc. sparas bara under den perioden det är relevant. Allra senast ett år efter avslutad anställning raderas informationen.

Om resultatet av anställningen var deltagande i en produktion kommer personuppgifterna avseende produktionen, efter avtalstidens utgång, att behandlas enligt berättigat intresse där Cullberg/Riksteaterns berättigade intresse är att tillhandahålla och presentera kulturupplevelser under längre tid. Dessutom lyder Cullberg/Riksteatern under arkivlagen vilket medför att viss information måste bevaras.

I det fall du varit engagerad hos oss, ex frilans eller tillfälligt anställd, och kan tänkas komma tillbaka lagrar vi informationen i upp till 5 år efter det att du lämnade oss.

Statistik, inbjudningar, marknadsföring och kommunikation

Ändamålet med behandlingen för Cullberg/Riksteatern är att kunna analysera information om nuvarande kunder, leverantörer, medlemmar, besökare, intressenter, förtroendevalda och samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för undersökningar, bearbetningar, inbjudningar till event/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden. Den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse som utgörs av Cullberg/Riksteaterns behov av att följa upp och marknadsföra/kommunicera sin verksamhet samt att vara effektiva i sina inköp och upphandlingar.

I de fall Cullberg/Riksteatern behandlar uppgifterna för statistiska ändamål så som marknads-, besöks-, medlems-, leverantörs- och kundanalyser anonymiseras uppgifterna efter det att materialet sammanställts. Den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse som utgörs av Cullberg/Riksteaterns behov av att analysera och utveckla sin verksamhet.

Personuppgifter

I första hand inhämtas uppgifterna direkt ifrån dig. De uppgifter vi behandlar är namn och kontaktuppgifter samt roll. Utöver det kan vi komma att behandla andra personuppgifter som vi redan har tillgång till enligt avtal eller annat berättigat intresse.
Därutöver inhämtar vi personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register, publika webbplatser etc.

Vid personlig kontakt samlar Cullberg/Riksteatern också in övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna.

Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas 14 månader efter senaste kontakt eller direkt om du meddelar oss att du inte längre vill finnas i våra register.

Säkerhet

Cullberg/Riksteatern har säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Cullberg/Riksteatern ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Vilka kan Cullberg/Riksteatern komma att dela dina personuppgifter med?

Cullberg/Riksteatern samarbetar med ett antal leverantörer inom exempelvis IT-drift, press, logistik, hotell, hyrbilsfirmor etc. Cullberg/Riksteatern kan komma att dela dina personuppgifter med dem för att vi tillsammans med underleverantörerna ska kunna erbjuda tjänster viktiga för vår verksamhet och vårt åtagande gentemot dig. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Cullberg/Riksteatern kan också komma att dela dina uppgifter med samarbetspartners inom teater- och dansområdet och andra kulturella institutioner inom ramen för samverkan och samproduktioner.

Alla underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller myndighet som behandlar personuppgifter för någon annans räkning. I de fall Cullberg/Riksteatern använder sig av personuppgiftsbiträden kommer Cullberg/Riksteatern att teckna skriftliga avtal med biträdena där de förbinder sig att följa Cullberg/Riksteaterns behandlingsregler.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt begära att få veta vilka av dina personuppgifter som Cullberg/Riksteatern hanterar och för vilka ändamål. Detta sker genom begäran om ett så kallat registerutdrag.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas, så kallat ”Rätt till rättelse”, ifall uppgifterna är felaktiga.

Du har även rätt att kräva att Cullberg/Riksteatern raderar dina personuppgifter från Cullberg/Riksteaterns samtliga system i vissa fall, exempelvis om det inte längre finns något syfte med att personuppgifterna behandlas. I lagen kallas detta ”Rätten att bli bortglömd”.

Cullberg/Riksteatern har rätt att neka din begäran om radering om det finns avtal eller legala skyldigheter som hindrar. Det kan bland annat vara skyldigheter kommer från andra lagar så som till exempel bokförings- och skattelagstiftning. När det rättsliga åtagandet har upphört gallras uppgifterna. Värt att notera att vi på Cullberg/Riksteatern omfattas av Arkivlagen vilket innebär att vi har en skyldighet att spara information om vår verksamhet som kan vara av allmänt intresse och underlag för framtida forskning.

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om
1. du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter;
2. personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering;
3. personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav; eller
4. du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.
En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare utan ditt samtycke.

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Cullberg/Riksteatern i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av ditt samtycke eller på grund av avtal.

Om du har lämnat ditt samtycke till oss har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Cullberg/Riksteatern har rätt att behandla dina personuppgifter för.

Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du oss på dataskydd@riksteatern.se eller per post enligt adress nedan.

Vad gör Datainspektionen och när ska man kontakta dem?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag/organisation/myndighet hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen oavsett relation.

Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se.

Har du frågor om vår policy?

Denna Integritetspolicy uppdaterades den 17:e maj 2018. Cullberg/Riksteatern kan komma att göra förändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid ligga på cullberg.com Om vi genomför förändringar av materiell betydelse för dig eller angående hur Cullberg/Riksteatern behandlar personuppgifter får du även informationen via e-post om hur detta påverkar dig. Informationen kommer att finnas tillgänglig i god tid (30 dagar) innan uppdateringen börjar gälla.

Du kan alltid ställa dina frågor till dataskydd@riksteatern.se